Сучасний свiт перетворив поняття «тверезiсть» на незрозумiле поняття, яке часто пов'язують з релiгiйним сектантством. На справдi ж тверезiсть – це природнiй стан людини, в якому вона має здатнiсть аналiзувати дiї свої та оточуючих, свiдомо контролювати свої дiї та вiдповiдати за свої вчинки. Тобто тверезiсть постає, як стан людини, в який дозволяє людинi розiбратись будь-яких ситуацiях в якi потрапила людина, та знайти вихiд з даних ситуацiй.

Що ж таке алкоголь?

Алкоголь за ГОСТ 18300-72 є: легкозаймиста, безбарвна рiдина з характерним запахом, що вiдноситься до сильнодiючих наркотикiв, якi викликають спочатку збудження, а потiм паралiч нервової системи. Отже, алкоголь у будь-якiй сумiшi (пиво, вино, горiлка, коньяк) залишається сильнодiючим наркотиком, що викликає паралiч нервової системи, цим самим забирає у людини здатнiсть аналiзувати дiї та вiдповiдати за свої вчинки, а отже, забирає саме тверезiсть. І з кожним роком в українцiв вiдбирають саме цей природнiй стан – тверезiсть, i цим вiдбирають здатнiсть до аналiзу, мислення.

Розвиток будь-якої держави залежить, в першу чергу, вiд iнвестицiй якi вкладають в неї. Найбiльш дорогоцiнний ресурс (iнвестицiя) будь-якої країни є людина, її здатнiсть до працi – як iнтелектуальної так i фiзичної. Яскравим прикладом тому є Японiя, країна без газу та нафти, але з людським розумом. Тому основою розвитку будь-якого суспiльства є морально i фiзично здорова людина, яка здатна до аналiзу ситуацiї та до самостiйного обрання шляху подальшого розвитку себе, як особистостi та суспiльства загалом. Алкоголiзацiя суспiльства раз i назавжди перетворює продуктивний розвиток особистостi та суспiльства на його деградацiю та дебiлiзацiю. За даними американських науковцiв, алкоголь пригнiчує розумову здатнiсть людини на 30-60 днiв, а це означає що навiть при «культурному» отруєннi алкогольними сумiшами один раз на 30 днiв розумова дiяльнiсть людини не поновлюється взагалi.

Алкоголь ще негативно впливає на всi, без виключення, органи людини – в незалежностi вiд кiлькостi випитого. Зi збiльшенням вживання алкоголю збiльшується кiлькiсть хвороб органiв травлення, органiв кровоносної системи, розладiв психiки та iнших захворювань. Прямо пропорцiйно до вживання алкоголю народжуються дiти з вадами здоров'я. А хвороби i кволе потомство суспiльства невпинно наближують зникнення цього суспiльства як неконкурентноздатного. Алкоголем вбивається генетична висока конкурентноздатнiсть Українського народу.

В своїй широковiдомiй лекцiї «Алкогольний терор проти святої Русi» професор Жданов В.Г. зображує дiаграму, яку називає «Руський хрест». На слайдi, що я демонструю, подiбнi дiаграми, якi показують зв'язок спожитого алкоголь до кiлькостi хвороб органiв кровоносної системи, народження дiтей з вадами здоров'я, вчинених правопорушень.

Алкогольнi сумiшi наносять непоправної шкоди економiцi будь-якої країни. В СРСР, коли весь прибуток вiд продажу алкоголю йшов до державної скарбницi, росiйськi вченi порахували втрати держави вiд продажу алкогольних сумiшей (хвороби людей, травматизм на робочому мiсцi, утримання тюрем та iнше), виявилося, що вони були в 5 разiв бiльшi, нiж суми надходження вiд продажу алкоголю. Зараз держава, в кращому разi, отримує 35–40% прибутку пiдприємства вiд продажу алкоголю.

Отже, алкогольнi сумiшi забирають майбутнє будь-якої країни свiту. Країна, громадяни якої отруєнi алкогольною сумiшшю, не мають надiї на майбутнє – їх витiснять iншi тверезi нацiї з iншими традицiями та релiгiями, наприклад, мусульмани. Таке витiснення вже набуло загрозливого явища для Францiї, де понад 50 % населення – вихiдцi з iнших країн, як правило – мусульманських.

Але є наука, яка дає надiю всьому українському суспiльству на повернення українцям природного стану – стану тверезостi. Це – «Собрiологiя» – наука про тверезiсть. Вона дає систематизоване знання про причини алкогольної та тютюнової залежностi, а також вказує на тi заходи, якi потрiбно вжити для збереження тверезостi суспiльства. Цi знання можливо застосувати для повернення українському суспiльству природного стану тверезостi. Собрiологiя вводить ряд законiв, якi спершу здаються аж надто важкими для розумiння. Для прикладу наведемо найпринциповiшi з них:

  1. Культурне – помiрне – вживання алкогольних сумiшей набагато бiльш соцiально небезпечне, нiж алкоголiзм та п'янство;
  2. Чим менший вмiст етилового спирту в алкогольнiй сумiшi, тим бiльшу шкоду цей вирiб приносить суспiльству оскiльки його п'ють бiльше, частiше, залучаючи до алкоголю молоде поколiння.

Нерозумiння законiв та недоступнiсть для широкого загалу цiєї науки спричиняє повальну алкоголiзацiю нашого суспiльства. Причому основний удар бере на себе незахищене молоде поколiння. А молодь, як вiдомо, наше майбутнє. Закiнчити хотiлося б словами видатного фiзiолога Г. Шичка «Алкоголiзм починається не з першої випитої чарки, а з першої побаченої чарки, яку пiднiмає мати чи батько».

Тверезiсть виступає ключовою необхiднiстю, для ефективного розвитку України. Причому цей шанс на порятунок українського народу, нашого майбутнього, потрiбно використовувати вже зараз, iнакше буде пiзно, а таким шансом є собрiологiя

Зараз в Українi iснує велика кiлькiсть рiзних нацiоналiстично налаштованих органiзацiй, партiй. Але в переважнiй бiльшостi їх роль в порятунку українського суспiльства закiнчується пiснями, словами, та не завжди адекватними дiями. Бiльшiсть з них ще досi не розумiють того, що пiднiмаючи чарку, вони пiдривають майбутнє нашого суспiльства. Справжнiй нацiоналiст не може дозволяти собi труїтись алкогольною сумiшшю i ставити хрест на майбутньому нашої країни.

Не дайте зникнути нашiй країнi, не загубiть своє майбутнє, переходьте до тверезого способу життя, не йдiть на дешевий обман пiд назвою культурне-помiрне вживання алкогольних сумiшей, будьте тверезими завжди.

Теги:

Схожі статті

Медіа