Тему психiчного та духовного здоров'я дiтей, пiдлiткiв та молодi – ЗМІ обминають десятою дорогою. Подекуди можна подивитись та почути про стан фiзичного здоров'я, про проблеми фiзичного виховання в школах, про щеплення. В основному сучаснi ЗМІ вiщують про економiчнi кризи, забуваючи, що основною причиною всiх криз людства є втрата духовних цiнностей. Тому всi кризи – це наслiдок, який нам нав'язують як причину низького життя українцiв.

Здоров'я людини складається з трьох основних ланок - фiзичного, психiчного та духовного. Найнегативнiшу роль у знищеннi психiчного та духовного здоров'я вiдiграють духовнi вiруси – тютюн, алкоголь та наркотики. Цi своєрiднi духовнi СНІДи вражають, насамперед, дiтей та пiдлiткiв, у яких ще не розширилась свiдомiсть i не сформований мiцний духовний свiтогляд. Якщо природнi вiруси грипу – це некерованi сутностi, то духовнi вiруси тютюну алкоголю та наркотикiв – керованi тими, хто хоче мати побiльше рабiв з алкогольною та наркотичною психологiєю.

Загальновiдомо, що алкоголь та наркотики зламують волю людини, тим бiльше дитини та пiдлiтка. Але щоб зламати волю, потрiбно знищити найважливiшого охоронця органiзму – iнстинкт самозбереження. Цей iнстинкт дає можливiсть перебувати в здоровому глуздi, усвiдомлюючи, що згубна дiя наркотикiв може коштувати життя не лише самiй людинi, а й її нащадкам. Тому i намагаються можновладцi з допомогою пива, реклами, наркотичних лавок по всiх населених пунктах України, знищити iнстинкт самозбереження у дiтей та пiдлiткiв. Не дивно, що Україна по дитячому та пiдлiтковому алкоголiзму знаходиться на першому мiсцi, стала країною соцiального лиха, де порушуються права дiтей на щасливе, здорове дитинство. За полiтичними i економiчними битвами iз захоплення народного добра українцiв, влада забула про дiтей. Вже втратили одне поколiння, на пiдходi друге поколiння, яке народить нову генерацiю дiтей iз девiантною поведiнкою i низькими моральними якостями. «Легкi» наркотики – нiкотин та алкоголь, «важкi» – опiй, конопля, кокаїн, китайський бiлок, винт та iншi - вiльно гуляють Україною. Ми вже маємо майже 6 млн. алкоголiкiв, i майже стiльки (офiцiйно) наркоманiв – але нiхто за алкогольну та наркотичну епiдемiю не несе вiдповiдальностi. Створюються рiзнi урядовi та парламентськi комiсiї для захисту тварин, рослин, довкiлля, але не створена жодна комiсiя iз захисту українцiв вiд наркотикiв. Отже, тi, хто при владi, хто володiє тютюновою, алкогольною та наркотичною iндустрiєю, не зацiкавленi в духовному та психiчному оздоровленнi українцiв. Шаленi кошти були кинутi на боротьбу з грипом, на вакцинацiю, на висвiтлення в ЗМІ «епiдемiчної» ситуацiї. Денно i нощно вiщували 3 мiсяцi, а про алкогольно-наркотичну епiдемiю, яка триває в Українi 19 рокiв, i скiльки коштiв та ефiрного часу на неї видiлено – мовчання.

Алкоголь особливо вражає дiтороднi органи людини. Маємо великий парадокс: в iнструкцiї зоотехнiку-заплiднику заборонено користуватись парфумами, сучасними миючими засобами, курити, вживати алкоголь, бо це може нанести шкоду репродуктивним клiтинам тварин при штучному заплiдненнi. А українцям з дитинства можна це робити?

За зовнiшньою легкiстю вживання пива, джин-тонiку, шампанського, в органiзмi пiдлiтка вiдбуваються руйнiвнi процеси спочатку на клiтинному рiвнi, потiм – на органному, далi – на психiчному i духовному. Необхiдно нагадати, що пиво мiстить отруйнi речовини: феноли, моноамiни та трупну отруту кадаверин, якi приводять до стану оглушення та отупiння, враховуючи той факт, що продукти розпаду пива в 2 рази повiльнiше виводяться з органiзму.

Знищений за допомогою алкоголю iнстинкт самозбереження в наших батькiв та прабатькiв не дає змоги їм вiдповiсти на питання: для чого вони живуть на цiй Землi. Коли запитуєш, що ви передаєте своїм дiтям – майже 100 % вiдповiдей: матерiальнi цiнностi, автомобiлi, будiвлi, кошти, землю. Але основного так i не передають. Це – знань! Знань про закони всесвiту, про захист iнстинкту самозбереження, про те, що алкоголь є психотропною зброєю, яка використовується для поневолення людей. Вiд дiї керованого алкогольного ПСІ вiрусу кожної 5-ї хвилини вмирає українець, не захищаючи Батькiвщину, а тихо, з чаркою в руцi, залишаючи нащадкам вiчнi страждання, до того ж позбавляючи дiтей можливостi стати вiльними не тiльки вiд алкогольного, але й соцiального, релiгiйного, сексуального та економiчного рабств. Простiше – iде стерилiзацiя українцiв.

За роки незалежностi – нi духовного росту, нi економiчного – лише рiст злочинностi, соцiальних хвороб, алкоголiзму, наркоманiї, туберкульозу, бiдностi. Який жорстокий цинiзм! Влада зароблятє алкоголем на молодому поколiннi, поповнюючи бюджет та свої кишенi «п'яними» гривнями, позбавляючи молодь розуму. Навiть монголо-татари не дозволяли собi забирати розум у слов'ян.

Дiяльнiсть влади по ставленню до дiтей та пiдростаючого поколiння сьогоднi можна окреслити так: прокурили, пропили, прокололи наркотиками. Влада виконує заповiдi Гiтлера: «Слов'янам не давати лiкiв, мила, дезинфiкуючих засобiв, щеплень – тiльки горiлку i тютюн, тодi вони самi себе знищать». В Українi понад 200 тис. дiтей, так званих «соцiальних» сирiт, i тiльки 5% з них не мають батькiв, iншi – фактично сироти при живих батьках. Дiти виховуються в жорстоких умовах, виростають агресивними, бо їх нiхто нiколи не любив. Любили батьки пляшку i цигарку. Яка ще вiйна породжувала таку кiльiсть сирiт?!

Пiд дiєю наркотикiв свiдомiсть людини не тiльки змiнюється в патологiчну сторону, а й стає керованою. Людина виводиться зi стану психiчної рiвноваги, i її можна направити на будь-якi дiї, зокрема, i голосувати на виборах за тих, хто втратив моральний чин, але не втратив пивнi, алкогольнi та тютюновi виробництва. Вченi довели, що при вживаннi алкоголю та наркотикiв iде викривлення спадкових програм в ДНК, люди починають хворiти, нащадки, вже при народженi, запрограмованi на хвороби як фiзичнi, так i психiчнi, i вже нi лiкарi, нi цiлителi не в змозi вилiкувати i виправити програми на самознищення. Являючись iнвесторами алкогольної та тютюнової мафiї, українцi отримують дивiденди у виглядi алкогольних психозiв, алкогольної епiлепсiї, енцефалопатiї та нездорових нащадкiв.

Алкогольний геноцид в Українi пiдтримується не тiльки рекламою алкоголю у ЗМІ. Через телебачення 90 % сюжетiв спецiально пiдiбранi так, що несуть смерть, насильство, агресiю, дратiвливiсть, готуючи змiнену свiдомiсть молодих людей до нищення не тiльки себе, а й оточуючих. В такiй кiлькостi, як зараз, українцi не вмирали навiть пiд час вiйн. Реклама в ЗМІ направлена, в основному, на молодь аби остаточно зламати iнстинкт самозбереження, вселити в душi дiтей страхи, якi знищать волю. А пiдневiльна людина не може гармонiйно розвиватись, вона здатна бути лише рабом. І не дивно, що один з кандидатiв в президенти обiцяв знизити вартiсть горiлчаних виробiв до 5 грн. Алкогольно-наркотична епiдемiя охопила наймолодше поколiння – носiїв генетичної пам'ятi українцiв. Дiти вживають пиво, вино, горiлку ще з молоком матерi, при мовчазнiй згодi дорослих. От i з'явились у нас дiти-вбивцi, якi рiдну бабусю вбивають за 100 грн., пiдлiтки-насильники, дiти-самогубцi, тi, якi залишають домiвку i стають «дiтьми вулиць», тi, якi потрапляють до психiатричних лiкарень у депресивних станах, якi нiколи не стануть людьми.

У сiм'ях, де вживають алкоголь, наркотики, створюється агресивне середовище, розвивається своєрiдна дитяча субкультура – дiти не вчаться нормам поведiнки, їхнi вчинки виходять за межi моральних i правових норм. Все це спотворює уяву дитини про сiм'ю, росте дитяча проституцiя, злочиннiсть, малолiтнi «жрицi кохання» заполонили дороги України, 12–15-рiчнi «метелики» займаються проституцiєю на очах у всього суспiльства. Серед притягнутих до вiдповiдальностi за проституцiю 20 % неповнолiтнiх. Така молодь не зможе народити фiзично здорових дiтей, тим паче, виховати їх з високими морально-етичними якостями. Ще Катерина II сказала: «П'яним народом управляти легко». Мiльйони українцiв зачинають дiтей в алкогольному та наркотичному сп'янiннi, тому i народжуються дiти з психiчними та фiзичними вадами. Споєну молодь полiтичнi партiї та влада привчають до полiтичної проституцiї, пропонуючи пiдтримувати їх на мiтингах, розраховуючись пивом та грошима. Ось так пияцтво насаджується згори, а не виникає в народi.

У нас склалась катастрофiчна демографiчна ситуацiя - за роки незалежностi населення скоротилось на 7 (якщо не бiльше) млн.

Аборти – ще один iз видiв зброї, яка знищує ненароджених українцiв. За роки незалежностi в Українi зроблено майже 30 млн. абортiв, кожна 4-та сiм'я бездiтна, матерi вiдмовляються вiд новонароджених дiтей – i все через втрачений iнстинкт материнства, якому передує втрата iнстинкту самозбереження. Спочатку за допомогою алкоголю i наркотикiв влада вбиває iдею, мрiю, творчiсть, любов. Потiм знищується i сама людина. Екологiчна катастрофа з людським розумом та свiтоглядом – ось на що потрiбно звернути увагу.

Влада приховує iстинi данi про алкогольний та наркотичний геноцид. Дуже цiкава у нас статистика. В кожнiй областi України числиться вiд 25 до 40 тис. алкоголiкiв, але жодний з них не помирає вiд алкоголiзму. Це зроблено для того, щоб рiднi померлого не подали в суд на причетних до вбивства алкоголем як психотропною зброєю. Алкоголiки та наркомани – це жертви неоголошеної вiйни, але вони не мають вiдзнак i пiльг, а мають тiльки комплекс неповноцiнностi. Їх хоронять без солдатських почестей, нагород i слави. Дiти та внуки соромляться розповiдати про досягнення своїх батькiв, i все своє життя будуть вiдмиватися вiд родового бруду хворобами, зламаними долями та нещастями.

Золотi медалi, якi ми бачимо на пляшках з алкоголем присвоєнi не за якiсть а за перемогу над людським розумом, бо формула спиртного одна– С2Н5ОН. Чим бiль- ше медалей – тим бiльше українцiв споєно.

Теги:

Схожі статті

Медіа