Завжди найпоширенiшi i популярнi побажання серед людей – побажання щастя та здоров’я. Але ж насправдi, здоров’я i є щастям, бо його вiдсутнiсть не замiнить нiщо. Щоб було здоров’я треба докладати зусиль. Здоров’я – це ще вiдсутнiсть хвороб.

Справжнiм, iдеальним здоров’ям (ІЗ) треба вважати гармонiйне поєднання духовного (ДЗ), соцiального (СЗ), екологiчного (ЕЗ), психiчного (ПЗ) i фiзичного (ФЗ), здоров’я.

У цiй статтi висвiтлена iнформацiя про тi види здоров`я на якi, при згодi iншої людини, автор, як професiонал, здатний певним чином впливати. В iдеалi люди мали б впливати на всi складовi ІЗ та не всi усвiдомлюють це. Вiрогiдно, що для цього потрiбно було б, щоб вiд найвищого посадовця своєї краiни, до школяра чи пенсiонера, щоб кожен на своєму мiсцi був би зацiкавленим у розвитку не лише особистого ІЗ, бо ж дiйсно: «Здоров`я кожного – багатство країни».

Розширення свiдомостi i знань про технологiї здорового спосбу життя (ЗСЖ) виведуть у лiдери будь-який соцiум, але Україна поки ще повторює досвiд iнших країн, хоча б могла бути лiдером i не лише у ЗСЖ. Чому так? Можливо що широкому загалу ще невiдомо визначення ІЗ?...

Нинi ще замало пропаганди здорового спосбу життя (ЗСЖ), популяризацiї i розвитку досвiду спецiалiстiв оздоровлення, що мають свої теорiї оздоровлення апробованi i часом i практикою. З якихось причин, майже невiдомо про розвиток самобутнiх систем оздоровлення, притаманних українству.

Про психiчне здоров`я

Гармонiзацiя психiчного та фiзичного стану людини – вже є певним кроком до щастя. Не враховуючи спадковiсть чи захворювання, визначальним моментом у психiчному здоров’ї є оточення, з яким людинi випало жити, спiлкуватись, працювати, тощо. Саме тому, питання на кшталт: «Хто нас оточує?», «Ми обираємо, чи нас обирають?», i «Наскiльки правильно це вiдбувається?», завжди були життєво важливими для психiчно здорової людини. Вiдомо, що на сумiснiсть впливають i такi чинники:

 • фiзичне i психо-емоцiйне здоров’я, як наслiдок способу життя,
 • рiвень культури та життєвих цiнностей, як наслiдок виховання з дитинства,
 • освiта, що формує i кристалiзує iнтелект.

Але цi чинники практично вiдомi заздалегiдь i коли вони не влаштовують якусь iз сторiн – розвиток стосункiв припиняється. Набагато серйознiше виглядає «пiдводне камiння» стосункiв – те, що кожен з партерiв приховує, не хоче нiзащо виказувати.

Кохання, дружбу, ворожнечу, ненависть породжує чисто фiзична категорiя – ритм! Будь-якому ритму притаманнi iнтенсивнiсть, перiодичнiсть. Комплекс ритмiв, що отримує кожен з партнерiв на момент народження, характеризує якiсть енергетичного та iнформацiйного обмiну, тобто стосункiв. Або ж це доповнення, резонанс, поєднання, або протистояння, зiткнення, вже навiть на вiзуальному рiвнi!

Кожен ритм має цiлком конкретнi вимiрюваннi характеристики. Звичайно, кожна людина має свою енергетику. Багаторiчнi дослiдження у самих рiзноманiтних напрямках людської дiяльностi, виявили залежнiсть комфортностi стосункiв мiж партнерами, вiд положення та динамiчних характеристик деяких космiчних тiл на момент народження.

Комп’ютерний аналiз параметрiв космiчних тiл на момент народження бiльш нiж 104 000 людей (на 1.01.2004р), вiдомих в iсторiї Людства, та їх стосунки з оточенням (вiдповiдно лiтературним джерелам), дозволив видiлити такi складовi сумiсностi:

 1. Життєвi цiнностi;
 2. Бачення проблеми;
 3. Стратегiя в реалiзацiї тактики та засобiв при досягненнi глобальної мети;
 4. Тактика та засоби для досягненнi оперативної мети;
 5. Сила нервових процесiв («довжина хвилi при спiлкуваннi»); Мобiльнiсть нервових процесiв («частота хвилi спiлкування»);
 6. Ефективнiсть iнформацiйного каналу;
 7. Синхронiзацiя активностi нервових процесiв. 

Спецiально розробленi формули дозволяють вiдсоткове вираження складових сумiсностi, що дає можливiсть як для корекцiї стосункiв у парах (соцiумах), так i прогнозування їх подальшого розвитку.

Особливої уваги заслуговує метод упередження стосункiв з несумiсними парнерами. Мається на увазi метод вирахову- вання дат народження сумiсних мiж собою партнерiв. Для тих, у кого вже є своє «друге крило», провадяться коррекцiї: де, коли i у якому мiсцi, з якого приводу i чому вибухають емоцiї, конфлiкт. Добре, коли «ми попередженi – то ми захищенi!», але скiльки ще невiдомих мiн на мiнному полi життя, та «граблiв у темрявi стосункiв"?!..

Для щасливого шлюбу чи просто людських, нормальних стосункiв необхiдно знайти свого партнера з максимально можливою кiлькiстю критерiїв що спiвпадають. Сумiсним партнерам навiть розмовляти не треба – iм затишно, вони вiдчувають душевний спокiй, добрий стан, коли «половинка» поруч, i, – навпаки. Ще у часи Київськiй Руси знали про зв’язок хворобливих нащадкiв з енергетично несумiсними мiж собою батьками. Близькiсть ритмiв – це взаємоповага, дружба, любов, i – навпаки. Природньо, що вибiр партнера це не лише шлюб. Вельми важливий вибiр в спортi, полiтицi, виробництвi, корпоративних стосунках бо саме сумiснi партнери дiйдуть згоди у питаннях i екологiчного, i соцiального i духовного.

Про фiзичне здоров`я

В бiльшостi випадкiв кроки до гармонiї i повернення здоров`я починаються з урегулювання харчування. Пропонована система «Харчування з урахуванням енергiй iндивiдуального дня народження» базується на теорiї мiгрування точок «входу-виходу» додатковової космiчної енергiї, ритмах певних космiчних тiл тощо, i була перевiрена певними iнструментальними методиками, зрештою уточнена впливом прецесii та мiсяцевими ритмами. Вже за кiлька тижнiв, харчування «своїми продуктами», вiдчутно покращувється стан здоров`я i можна починати займатися фiзичним оздоровленням.

Фiзичне здоров`я це: зовнiшня гармонiя, внутрiшня гармонiя, гармонiя рухiв i гармонiя в русi. Найбiльш доступним засобом оздоровлення є спортивно-оздоровча ходьба: поєднання вимог до технiки спортивної ходьби (пряма опiрна нога, 2-х опiрний контакт) та дотримання умови фiзiологiчностi дiяльностi – отримання задоволення вiд того, що робиш. Довжина дистанцiї, довжина i частота крокiв, мiсце проведення занять, їх частота – iндивiдуальнi i основна мета – отримання задоволення. Останнє означає вiдсутнiсть умов змагання. Головне гасло спортивно-оздоровчої ходьби: «Почати тренування в одному станi – а закiнчити у кращому!». Таким чином виходить, що людина змагається сама з собою у покращеннi свого психо-ємоцiйного i фiзiологiчного стану, покращує себе день за днем, що в певнiй мiрi вже є творчим процесом.

Дiапазон оздоровлення спортивною ходьбою у моїй практицi – «студенти» практично вiд 6 до 82 рокiв. Кожна вiкова категорiя має свої принади, вади i переваги. Але едине – треба щоб студентам було доступно, цiкаво, легко, приємно, радiсно, весело, посильно.

Молодi лiта

На жаль, здоров`я, як вода чи пiсок – завжди йшло i йде крiзь пальцi... тому треба ним займатися щоденно i все життя. Змалечку треба привчати дiтей займатися своїм здоров`ям, i робити це треба спочатку i непомiтно, i так, щоб їм було цiкаво. Заклики тут не працюють, дещо врятувати становище змiг би особистий приклад батькiв, та бiльшiсть з них, навiть заради майбутнього здоров`я своєї дитини не цього не зробилять. Легше полежпти на диванi з пивом, газетою витрiщитись у телевiзор де, знов таки: вже наливають пиво чи горiлку. Реклама на ТБ – як приклад соцiального здоров`я суспiльства. Говорити з поколiнням нашого майбутнього треба iншою мовою: цифрами i фактами. Навiть якщо це молодшi школярi. Поки потяг малечi до спорту ще не вбито, їй легше сформувати прiоритети i цiнностi здорового способу життя. Доступною мовою показати тi, чи iншi вади у здоров`ї (а їх вдосталь у кожної дитини!), вимiрити їх – показати у цифровому значеннi, запропонувати засоби i методи їх подолання. Найкраще – у виглядi змагання, бо це абсолютно природнє становище дитини. Дiтям цiкаво порiвнювати себе з кимось i прагнути когось перевершити... хоть у чомусь! Тодi вже про необхiднiсть збутися вади, i зробити себе кращим – питань нема! Дитина, побачивши вихiд з проблеми залюбки це робить! Зазвичай, перед початком занять, запрошую на збори батькiв i дiтей разом, щоб роз`яснити причинно-наслiдковi зв`язки постави, ходи, здоров`я, успiшностi навчання, стосункiв у родинi, тощо.

Показую, якi вправи треба виконувати самостiйно. Пропоную, щоб дитина змагалася з батьками у певних фiзичних вправах. Окремо вiд дiтей даю пораду батькам: у бiльшостi випадкiв пiддаватися дитинi, але щоб вона цього не зрозумiла.

(Наприклад, не всi хлопцi здатнi пiдтягуватися на перекладинi. Як метод заохочення може бути таке. Хтось з батькiв знаходить мiсце у квартирi, де прилаштовує перекладину, або щось на її зразок. Тут же, десь на стiнi закрiпалює аркуш паперу, куди записує щодня цифри. Цифри – кiлькiсть разiв пiдтягуваннь протягом дня. В кiнцi рядка – сума за день. Не пройде i кiлькох днiв, як син поцiкавиться: «А що це таке?». Не зразу, i з не великою охотою йому можна буде пояснити що тато «...розвиває в собi силу». От тут то й почнется змагання сина з батьком! Але тiльки не треба його пiдганяти – згодом, вiн також знайде мiсце для папiрця зi своїми «пiдтягуваннями». Через кiлька днiв викличе батька на змагання, у яких батько має перемогти: син ще бiльше почне працювати. Наступну перемогу треба вiддати сину. Далi пояснити йому, що вiн все зможе, коли захоче, батька ж перемiг! Це дуже важливий момент виховання – надати дитинi можливiсть психологiчної перемого, у першу чергу, над своєю фiзичною слабкiстю. Далi вже буде легше).

Особистий досвiд не лише пiдготовки спортсменiв високого рiвня майстерностi, а й оздоровлення рiзних верств населення, надають пiдстави сказати про авторський метод.

Зокрема, розроблено прилади для вимiрювання викривлення нiг, сколiозу, i вправи та програми позбавлення цих порушень опорно-рухового апарату. Повернення до гармонiї фiзичного здоров`я умовно подiляється на етапи: формування правильної постави, гармонiйний розвиток м`язової системи, ходи. Дiти були ознайомленi з результатами спецiальних вимiрювань їхнього фiзичного розвитку. Протягом 4 мiсяцiв, хто бiльше, хто менше, але виконували рекомендованi вправи.

Деякi результати оздоровлення вже висвiтлено у пресi. Зокрема, дiти збувалися викривлення нiг, хребта, плоскоступостi, клишоногостi, у 2,2 рази зросла успiшнiсть навчання. До того ж, як позитивна альтернатива шкiдливим звичкам – прилучилися до справжнiх занять спортом.

Багатоденний iндивiдуальний марафон

Для заохочення дитини до будь-якої справи, треба придумати, створити такi штучнi умови, щоб їй було легко i цiкаво працювати у корисному для неї, але поки що не усвiдомлюваному напрямку. Все це краще робити через гру. При вiдсутностi умов для занять спортом чи оздоровленням у дитячих та шкiльних закладах, ходьба – найкращий засiб вирiшити питання оздоровлення. Пiсля того як дiти вже пристойно засвоїли технiку спортивно-оздоровчої ходьби, вони мали змогу ходити 15-20 хвилин тричi на тиждень. За цей час вони проходили по 8-12 разiв одне коло: «вiд актової зали, спуститися на перший поверх, пройти першим поверхом, пiднятися сходами на третiй поверх i повернутися до актової зали». За одно коло – це вiд 1 хв. 20 до 1 хв. 40 секунд. маленькi майстри отримували один бал. Обов`язковою була (!) «зупинка для перепочинку», яка завжди викликала обурення i незгоду учнiв: «солодкий плод ставав забороненим» – мета тренера була досягнутою! Критерiєм достатньостi навантаження було: розчервонiння облич, легке впрiвання чола, пiдвищений змагальний азарт. Саме у цьому мiсцi ходьба закiнчувалася i ми переходили на iгри. З настянням теплих днiв один бал вже дорiвнював вiдстанi навколо будiвлi дитсадка. Об`єднував i згуртовував класи «командний залiк» – протягом двох мiсяцiв класи боролися за першiсть, додаючи коло за колом у загальнокоманду скарбничку. Окремий залiк був для хлопцiв та дiвчат. Хiд таких багатоденних змагань вiдображався щодня на спецiальних табло. Навiть пропущенi заняття не вiдкидали в ар'єргард учасникiв, бо прогаяне досить легко надолужувалося. Головна мета – рухальна активнiсть – виконувалася! Щоб не набридало i було цiкаво, майже щодня в кiнцi тренування дiти отримували призи, що пiдкреслювали їх особистi позитивнi якостi: увагу, спритнiсть, ввiчливiсть, «симпатичну поставу», гарний вигляд, погляд тощо. Дiти зрозумiли, що «фiзкультура» – то не просто «руко-ного-махання», а величезний, такий близький i зрозумiлий для них пласт культури. Паралельно проводилися теоретичнi заняття з iсторiї спорту, здоров`я, диктанти бiомеханiки ходьби, креслення кiнограм рухiв, написання творiв про спортивну ходьбу, опосередковано вирiшували питання просторової уяви, граматики та стилiстики рiдної мови як шкiльних предметiв.

Дiти – рiзнi, з неоднаковою нервовою системою, i тому, цiлком природньо, що не всiм подобалося «довго ходити», хоча ходьба їм подобалася не менше, та вони прагнули ходити швидко! Для таких, як i для решти, були проведенi змагання на коротшiй та швидкiснiй дистанцiї вже наприкiнцi учбового року.

Експеримент з лiкувально-оздоровчої дiї спортивної ходьби Із 120 учнiв 1–4 класiв ШДС «Пролiсок» 117 мали проблеми постави (сколiоз, кiфоз), у 104 учнiв було «Х-подiбне» викривлення нiг у поєднаннi з плоскою стопою. На батькiвських зборах, батькам та учням, було детально пояснено причини виникнення ортопедичних проблем та їх наслiдки, якщо не втрутитися в цей процес. Були рекомендованi вправи для вiдновлення втраченої гармонiї. Неправильне положення тiла дитини пiд час сну, важкий шкiльний ранець, користування капцями з незакрiпленою п’ятою (шльопанцями), недостатнiсть руху, зловживання телевiзором, комп`ютером, поганi стосунки мiж батьками чи з батьками тошо, «успiшно» формують вищезазначенi проблеми, спочатку постави та ходи, а згодом призводять до захворювань внутрiшнiх органiв.

Якщо стоматологи вирiвнюють кривi зу- би, то чому б не спробувати вирiвняти дитинi ноги, з «Х-подiбних» не перетворити їх на прямi?! До того ж, нога у 30-40 разiв довша, нiж зуб, отже її легше скерувати до здорової постави! Поки дитина росте – її кiсточки можна повернути у будь якому напрямку, хiба не так? Але хто про це думає?! Дiти «Пролiску» довели собi та своїм батькам, що це можливо – було б бажання! Однi дiти виконували вправи i рекомендацiї ретельнiше, iншi – не дуже, а хтось взагалi iгнорував процес. Врештi-решт результат: 55 (!) учнiв зменшили рiвень викривлення нiг (на 24%), у 17 – викривлення збiльшилося (бо ж робили навпаки!), а до тих 16 учнiв, з прямими ногами, додалося ще 13 нових, за що i отримали спецiальнi призи – вiд тренера. Батькам та дiтям, заздалегiдь, ще на початку експерименту, було обiцяно, що кожен, хто вирiвняє свої ноги – отримає... приз, вартiсть якого у «медицинському бiзнесi», наприклад у Росiї, до 600 доларiв США. Насправдi ж це – новiтня розробка: список з 211 продуктiв харчування, шкiдливiсть чи кориснiсть яких залежить вiд iндивiдуального сонячно-мiсяцевого бiоритму, отриманого при народженнi. Дехто з занадто практичних батькiв вимагав «не обдурювати дiтей, i краще приз вiддати грошима...». Отже, мотив був, а результат перевершив сподiвання: дiти свiдомо, «особистими» зусиллями отримали, можливо, свою першу важливу життєву перемогу!

Багатоденний iндивiдуальний марафон

З народної педагогiки вiдомо, що для заохочення дитини до будь-якої справи, треба придумати, створити такi штучнi умови, щоб їй було легко i цiкаво працювати у корисному для неї, але поки що не усвiдомлюваному напрямку. Наприклад, тому хто не здатний випередити на короткiй дистанцiї ходьби, створювалися умови бути кращим протягом чотирьох мiсяцiв експерименту. Пiсля того як дiти вже пристойно засвоїли технiку спортивної ходьби, на деяких тренуваннях вони ходили по 15-20 хвилин. За одне коло спортивною ходьбою: «вiд актової зали, спуститися на перший поверх, пройти першим поверхом, пiднятися сходами на третiй поверх i дiйти до актової зали i обов`язково (!) зупинитися для перепочинку», маленькi майстри отримували один бал. Коли прийшло тепло – то один бал вже дорiвнював вiдстанi навколо будiвлi «Пролiска». Катерина Палець виявилася кращою серед дiвчат (87 кiл), програвши лише одному хлопцю (Анатолiю Ромсi – 91 коло). Можливо її настирнiсть – вiд мами, що 20 рокiв тому також вiдвiдувала мої тренування на динамiвськiй базi «Нивки»?...

Об`єднав i згуртував клас «командний залiк» – протягом двох мiсяцiв класи боролися за першiсть, додаючи коло за колом у загально-командну скарбничку. Перемiг клас талановитої вчительки З. Аврамової: 824 «бали» не залишивши шансiв на успiх нiкому, за що i отримав спецiальний приз вiд тренера – величезний торт на весь клас. Набагато щедрiшим був «солодкий спонсор» св`ята Д. І Ушмаєв., який незалежно вiд того, «чемпiон ти, чи нi?» – пригостив усiх учнiв «Пролiска», фруктовими напоями та смачним морозивом. А що ще потрiбно дiтлахам у спекотнi, останнi днi начального року!?

Заключний аккорд

Та найвидовищнiше дiйство вiдбулося на iмпровiзованому стадiонi. Закiнчувався цей експеримент вельми барвистим св`ятом – змаганнями на «Першiсть ШДС «Пролiсок» зi спортивної ходьби, присвяченими Мiжнародному дню захисту дiтей», у хронологiї, що наведена нижче. 24 травня, 11 година ранку, заквiтчана галявина у «Пролiску»... Сонце вже добряче припiкає. Учасникiв змагань вiтають почеснi гостi: Олiмпiйський чемпiон 1980 року Вiктор Бураков, головний лiкар Дарницького центру здоров`я Анатолiй Туранський, завiдувачка кафедри дошкiльного виховання iнституту вдосконалення вчителiв iм. Б. Грiнченка Г. Смольнiкова. Глядачi: десятки батькiв учасникiв змагань, просто мешканцi рембази, малеча (майбутнi учнi «Пролiска») зi своїми батьками, – а бути iнакше i не могло, бо в останнi днi, афiшi запрошували вiдвiдати незвичайне дiйство з кожного стовпа та дверей рембази. Пiсля урочистих слiв, пiд оплески глядачiв, нагородження отримали тi 13 школярiв, що вирiвняли собi ноги. Лунають фанфари, i пiд величну арку, з 250 кульок жовтих i блакитних кольорiв, на красивий тв незвичний шестимiстний п`єдестал пошани, пiдiймаються хлопцi та дiвчата – переможцi того самого «багатоденного марафону». За цим, напевно, вперше в Українi, на дитячих змаганнях стався приємний офiцiоз. Не одна вiдеокамера гостей зафiксувала, як дехто з малюкiв, затамувавши подих слухали, а iншi – спiвали гiмн України, коли пiдiймали у безхмарне, та яскра- во синє небо – до золотого сонця – державний прапор, на спецiально побудованiй охоронцем «дядею Юрою» щоглi. Ця честь випала переможцям Олiмпiади Дарницького району з комп`ютерiв – Олексiю Савкову та Валентину Хуторному. До речi, саме «Пролiсок», – єдиний дитячий садок Києва, де є комп`ютерний клас. Потiм почалися справжнi перегони – майже як на Чемпiонатi чи Кубку Свiту, якi дiти бачили своїми очима... на вiдеоплiвках, що прибули у «Пролiсок» з штаб-квартири мiжнародної легкоатлетичної федерацiї в Монако. По всьому було видно, що дiти задоволенi цiєю грою у велику легку атлетику. Глядачi, батьки, та друзi учасникiв змагань просто шаленiли вiд емоцiй та галасу: кожен пiдтримував на дистанцiї «свого» чи «свою». Переможцi емоцiйно i професiйно здiймали свої руки вгору, розриваючи фiнiшну стрiчку, батьки пишалися своїми чадами, друзi стрибали вiд задоволення...

Свято спортивної ходьби перейшло в змагання на ходулях. Пiсля попереднiх, окремих заходiв дiвчат та хлопцiв 3-х та 4-х класiв, у фiналi стартували по 12 кращих, та не всi здолали тi нiкчемнi 30 метрiв. Емоцiї, поспiх, швидше до фiнiшу! Та умови жорстокi, втратив рiвновагу, торкнувся землi – все, вибув! Скiльки болю i слiз в очах, але ж спорт – модель дорослого життя, i програти треба також красиво. Всi молодцi!

Майстерно i злагоджено провели безпрограшну лотерею Г. Смольнiкова та В. Пилипенко, i 250 призiв швидко знайшли своїх володарiв. А перед цим, протягом тижня, ажiотаж з квитками був як у часи «Динамо» – 1975 року. Поки йшли «розборки» з ходулями та лототроном, помiчницi-суддi (вчителi З. В. Аврамова та Н. С. Сидоренко.) своєчасно i оперативно пiдготували наступний крок – нагородження.

Знову шикування всiх гостей та учасникiв, i – ключовий, хвилюючий момент: «До п`єдесталу пошани викликаються.....», i ось, нарештi, головний лiкар Дарницького центру здоров`я, майстер спорту i колишнiй чемпiон України, А. Туранський нагороджує кращих...

А ними того дня були першi шiсть уча- сникiв з 3-х та 4-х класiв, у хлопцiв та дiвчат зi спортивної ходьби, i першi шiсть учасникiв з 3-х та 4-х класiв, у хлопцiв та дiвчат iз ходьби на ходулях. Кожен з них отримав спецiальну грамоту, приз, ме- даль, а переможцi додатково – ще й стрiчку через плече, з написом «ЧЕМПІОН- Пролiсок», а на додаток, ще й вiночок на голову! Дарма що замiсть лавру лише кульбабки!...

Треба було б бачити те щастя й радiсть на обличчi та в очах! Спецiальнi призи та грамоти отримали хлопцi та дiвчата за найкращу технiку, за волю до перемоги, а наймолодшi учасник та учасниця – просто диво – народилися в один день! Подяки вiд Дарницької райдержадмiнiстрацiїї отримали батьки – за прилучення дiтей до здорового способу життя.

Але й це ще не все! Того дня семпiони зi спортивної ходьби Валя Хуторний i Тетянка Нiщименко, пiд звуки гiмну Украї- ни, спускають додолу державний прапор, коли раптово, десь з-за кущiв, розпочався справжнiсiнький салют!!! Директор Л. С. Полякова подбала про таку фiнальну частину свята! Поки однi гукають: «Ура!...», iншi – «математики», нарахували що було 25 залпiв... Дiйсно, був незабутнiй день!

«СТБ» – старi, товстi бабусi

Старi, товстi, лiтнi, хворi люди мало кого цiкавлять, i прикро саме те, що бiльшiсть з них змирилася iз таким своїм становищем. Байдужим ставленням до свого здоров`я довели себе до краю i здалися на милiсть долi. Є йi такi що вириваючись з того заклятого кола хвороб, тиняються по рiзних «групах здоров`я», школах та фiлософських течiях, що, врештi решт, марно i малоефективно. Але ж, ось воно – те, чого не замiнити всiма пiгулками свiту, та воно саме замiнює собою всi пiгулки свiту!?.. Дiйсно, мається на увазi, знову ж таки те, що з нами «...вiд першого кроку – i до могили...» – ходьба. Найефективнiша її модель – спортивно-оздоровча ходьба! Протипоказань для ходьби не iснує i цим все сказано. Потрiбно лише знати,: як наповнювати її цiка- вим змiстом, як вiдчути її принади. Пересiчнiй людинi про це невiдомо i нiхто i нiколи про це їй не казав. Нiхто навiть не пiдозрює, яку насолоду можна вiдчувати вiд простих i одвiчно знайомих рухiв, крокiв. Насправдi ж – це величезне щастя людина усвiдомлює лише тодi, коли, на жаль, його втрачає.

Початок зворотнього шляху до втраченої гармонiї у «СТБ» починається з елементарної iнформацiї про харчування «своїми продуктами», про поставу, про ходу, про пропорцiйнiсть фiгури. .Із дуже обережних спецiальних вправ, щоб нiкому не зашкодити будь-якому хребцю, м`язу тощо, поступово, урок за уроком, «крок за кроком», за авторським методом, «СТБ» за 3-4 мiсяцi вiдчувають себе на кiлька десяткiв рокiв молодшими. Покращується самопочуття i загальний стан здоров`я, народжуються вiршi та пiснi, навiть у тих, хто ранiше про них не думав!

Деякi навiть самостiйно приймають рiшення: «здiйснити подвиг!». Зокрема спортивний: вже двi такi «СТБ», непричетнi ранiше до спорту, прийняли участь у чемпiонатi України серед ветеранiв, i стали чемпiонками у вiкових категорiях 60–64 i 65–69 рокiв.

Взiрцем для українцiв є Олена Федорiвна Чуб (нар. 7. 06.1924). у вiцi 73 роки, пiсля двох клiничних смертей, вона почала займатися ходьбою. За останнi 10 рокiв 16 разiв здiймався прапор України та звучав її гiмн, завдяки її перемогам у спортивнiй ходьбi та лижних перегонах на чемпiонатах Свiту i Европи серед ветеранiв. Вона – справжня гордiсть України!

Ще раз хочу наголосити про важливiсть i можливiсть нагоди створити шанс для вiдчуття у потрiбний момент психологiчної перемоги людини над собою.

Впевнений: саме вони спонукають i надихають людину на такi кроки i дiї, що дають наснагу людинi до продовження активної життєвої позицiї. Саме цi, i такi люди, стають прикладом для сьогодняшнiх дiтей i юнацтва.

Всiм, хто є причетним, i вважає себе здатним якимось чином покращити буття української нацiї, потрiбно розвивати простi, доступнi за своєю бiомеханiкою i матерiальними витратами, види рухальної активностi. Необхiдно розширювати свiдомiсть українцiв вiдносно здоров’я, розпов- сюджувати iнформацiю про способ життя i його наслiдки, засоби оздоровлення духу, душi, думки i тiла. Видатнi українцi – нашi сучасники, якi самi себе створили й славлять своїми вчинками Україну, – є для нас прекрасним прикладом.

Рекомендованi джерела про досвiд оздоровчої роботи у газетах:

 1. «Сегодня», 31.07.2003 «Как пенсионерка стала чемпионкой», (О. Думанская).
 2. «М.К. в Украине», 20.08.2003 «Бриллиантовая нога из полтавского села Яреськи, (А. Золозов).
 3. «М. К. в Украине», 15.10.2003 «Есть чтобы жить, а не жить, чтобы есть», стр. 26, (А. Золозов).
 4. «Есть чтобы жить» 10.03.2005 Кн. – спец. вып. газ. «МК в Украине»
 5. «Сегодня», 26.05.2005 «К здоровью – на ходулях» (Л. Божко),
 6. «Голос Украины», 23.06.2005 «Отличники на ходулях» (Л.Опанасенко),
 7. «Освiта» 29.06.2005 «Як подбати про поставу» (Шимко О.)
 8. «Газета по-киевски» 05.11.2005 «А вот бёдрами вилять не надо» (Н.Ионычева) стр.10
 9. «Вечiрнiй Київ» 21.10.2005 «Ходулi для математикiв» (В.Давиденко), стор. 5
 10. «Освiта» 04.01.2006 Там, де закiнчуєтся асфальт (Шимко О.)
 11. «Урядовий кур’єр» 23.09.2006 «У тiсних обiймах Мiсяця» (Н. Махiнчук).
 12. «Урядовий кур’єр" 21.10.2006 «Гармонiя рухiв удосконалює розум, або Чи вмiємо ми ходити?» (Н. Махiнчук). 
Теги:

Схожі статті

 • 03.03.2016
  6435

  Кожна людина народжена для щастя, та не кожна знає, як його досягнути. Одним із шляхів

  ...
 • 03.03.2016
  1385

  Порозліталися галактики
  Ніхто не з на куди і далі...
  Планета крається на клаптики,

  ...

Медіа