«Не той дурний, що не знає де є правда,
а той котрий не хоче знати де є правда.»
Г. С. Сковорода

На даний період історії у нашому безмеж ному Просторі відбувається значна подія наша планета і головне, для нас, наша нація проходить дуже цікавий, досить складний період часу перехід в іншу еру і народжен ня нової шостої раси. Це потребує зміни людської свідомості, зміни менталітету, на буття нових знань а точніше усвідомлення набутого нашими предками і втіленням його в життєвий процес, на даному етапі еволюції людства.

Ці знання відкриють для нас широ кий спектр нових можливостей для покра щення загального стану, зцілення від бага тьох хвороб, покращення енергетики влас ного організму і усвідомлення, що тільки від нас самих залежить вміння вирішити соці альні, психологічні, фізичні та духовні проб леми. Нам треба навчитися бути мудрими людьми і, як учив Г.С.Сковорода, навчитися пізнавати себе і вміло використовувати наші природні обдарування, правильно реагува ти на бажання, вміти управляти собою і не боятись труднощів бо за його вченням: «Все важке не потрібне а все потрібне не важке».

Знання це сила а незнання це деграда ція, як учили нас наші великі митці. Усвідом лення цілісності Світу і єдності його з нами на рівні всіх присутніх енергій і видимого і невидимого Світу. За вченням Г.С.Сковоро ди: «Є видимий і невидимій Світ але вони єдні».

Мало мати вищу освіту, що вчить бути хорошим спеціалістом відповідної професії. Нам необхідно потрібно мати належний рі вень ПРОСВІТИ, щоб усвідомити що то за невидимий і єдний з нами Світ і як з ним умі ло жити, відчувати його і за якими правила ми мислити і діяти. Наші пророки дали нам дуже мудрі наста нови і ми маємо їх почути, зрозуміти і жити за цими вченнями. Неперевершена наста нова Т.Г.Шевченка: «Не дуріте самі себе, учіться, читайте і чужому научайтесь й свого не цурайтесь.»

Інформаційні програми, створені ворожи ми силами, як найжорстокіша зброя для людства, де все піддається безвідповідаль ній, корисливій глобалізації і плюндрації людського «Я», розтрощили пам’ять Роду нашого великого, знищили найцінніші по няття людського буття. Без цих знань люди на стає рабом, роботом, слугою на благо «батечка царя» і його свити і не живе а існує в соціумі за вказаними ними законами і пра вилами з почуттям страху і безвиході. Чому я про царя тут згадую а дивіться як на рівні підсвідомості нас привчають сприймати це за щось величне і навіть божественне пе рекручена християнством колядка про на родження Ісусу Христа «...де Христос ро дився, з Діви воплотився … пастухи вітають, царя прославляють…».

Він ще тільки наро дився і ніяк себе не проявив а його як при родженого царя вже прославляють. Це і є прояв психологічної зброї і дії на підсвідо мість «рабів, невольників недужих, що зас нули, як свиня в калюжі». Колядками спо конвіку, на рівні звичаєвої культури нашого Роду Великого Українського, славилося Різ дво Сонця. Невже ми такі тупі слабаки що піддаємося на чужу брехню і робимо не те, що родова пам’ять і традиції великих пред ків велять, а те що нам іудеї втискують, роб лячи нас слугами брехні, нездарами, що відцурались від свого рідного і виконують накази чужинців? Хто ми без свого коріння, без своїх звича їв і традицій, найпрекрасніших і наймудрі ших проявів людини в Природі культури на роду. Ми завжди будемо пам’ятати:

«..Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине
Осьде, люди, ваша слава, Слава України.
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови А голосна та правдива,
Як Господа слово.»
Т. Г. Шевченко.

Мудрість наших філософів і пророків ці нує і визнає весь Світ. Ми не будемо жити чужинськими, шкідливими для людини вченнями, втілимо в життя своє рідне, не зважаючи на нав’язування нам всього нега тиву ЗМІ. Наша велична звичаєва культура з її свя тими традиціями і передачею, на рівні зви чаю, величі людського буття в цілісності з Природою не може бути забутою.

«..Світе тихий, краю милий Моя Україно!
За що тебе сплюндровано
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась?
Чи ти діточок не певних
Звичаю не вчила?»… Т.Г.Шевченко

Ми ніколи не забудемо вчення нашого ве ликого пророка, його Дух завжди з нами. Ми вже пізнаємо Світ на належному рівні і розу міємо, що всі ці вчення давно написані, ми просто лінуємось їх читати і усвідомлювати. За законом еволюції наша нація, як най древніша на Землі, першою має виховати нову расу і подати приклад усьому Світу як жити за законами і правилами Матінки При роди, в її величному ієрархічному Світі. По няття ієрархії в природному руслі тут вира жається на рівні духовного вдосконалення особи а не на рівні матеріалізму. Мудрість не в тому безглуздому вченні де всі рівні перед Богом це велика брехня. Подумайте чи ма тінка Тереза і Чикатило рівні в своїх життєвих проявах? Ні , вони служили різним Богам і ні якої рівності не мали. Світ ієрархічний…

За нами приклад розвитку духовної прос віти, езотеричного і екологічного відрод ження в життєвому просторі, розуміння ці лісності людини і Світу. Всі помітили що ос танні роки народжуються прекрасні, особ ливі діти, що несуть у Світ поняття ладу, ми ру і волі. Вони задають багато питань, відпо віді на які ми маємо знати. Але ми можемо дати лише те що маємо і зуміємо пояснити лише маючи знання. Тоб то нам самим треба, для вдосконалення особистості, десь брати ці уроки Просвіти. Вищі учбові заклади нас цього не научать. У ваших руках журнал назва якого вира жає найближчі для людини поняття її рід ного дому і родини. Наше народне прис лів’я гласить «Як у гостях не добре а вдома краще». І найцінніші уроки життя кожна осо бистість отримує в своїй рідній хаті, від рід них людей. Там, у кожного з нас, зароджу ється найнеобхідніші поняття світогляду які ми несемо через усе життя. Недоглянута, чи як говорять недолюблена, дитина матиме психологічну хибу з якою їй доведеться або боротись, або бути неповноцінною, егоїс тичною, мстивою особистістю, що негатив но відобразиться на її долі.

За Т.Г. Шевченком «В своїй хаті своя правда і сила, і воля». Виписуйте журнал «Українська родина» де ви познайомитесь з основними поняттями виховання дітей, збереження їх здоров’я. Ви зрозумієте про вплив на особистість на рівні тонкої матерії від материнської колис кової до козацької школи. Тут викладені знання про першооснову звичаю, традиції нашої величної, духовної відо вістичної культури. Маючи ці знання запрацює соняч на і правічна пам’ять нашого великого укра їнського Роду, ми навчимося розуміти вчен ня наших великих митців і пророків, розумі ти Світ і його будову, своє місце в ньому, навчимося слухати і чути, читати і усвідом лювати прочитане. 

 

Медіа